Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet

 

Strategia har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som grundar sig på ett gemensamt och långsiktigt synsätt. Vi certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

 

Alla anställda och underkonsulter ska arbeta efter Strategias kvalitets- och miljöledningssystem för att underlätta och säkerställa leveranser av tjänster till våra kunder. Framgången i vårt miljö- och kvalitetsarbete bygger på det personliga engagemanget och kompetensen hos våra medarbetare. Det är ett systematiskt förbättringsarbete som hela tiden hålls levande genom ständig utveckling.

ISO-certifiering KvalitetKvalitet

Samtliga anställda inom Strategia Projektledning AB vet att:

  • Vi genom erfarenhetsåterföring och utbildning säkerställer att vi löpande förbättrar vårt arbetssätt
  • Våra kunder ska anse att vi förmedlar en hög kvalitet och ha förtroende för oss
  • Vi är professionella, engagerade och målfokuserade
  • Vi genom vårt kvalitetsarbete säkrar företagets konkurrenskraft och arbetsmiljö
  • Vi genom återkommande riskanalyser säkerställer att alla hot och möjligheter vi ställs inför hanteras på ett korrekt och effektivt sätt

ISO kvalitet miljöMiljö

Vi ska utifrån kundens krav och behov, samt i vårt interna arbete, främja ett långsiktigt miljöarbete som följer vår miljöpolicy och upprättade miljöutredning. Vi värnar om den yttre miljön och verkar för en hållbar samhällsutveckling som är gynnsam för kommande generationer.

Detta gör vi genom att:

  • Utveckla känslan av ansvar för miljön genom att kontinuerligt öka kunskapen om miljön
  • Att aktivt sträva efter att minska projektens miljöpåverkan
  • I våra uppdrag sträva efter minskad energiförbrukning och minskning av utsläpp i driftsfasen