NÅGRA AV VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT

Sundbyskolan

Uppdragsgivare: Sisab

Projektinformation: Projektet syftar till att utöka antal elevplatser från ca 820 till 1 200 genom om-, till- och nybyggnad. En ny byggnad för årskurserna 7-9 samt om- och tillbyggnad av matsal och storkök för att möta det större elevantalet blev färdigställt hösten 2022.

Nu pågår uppförande av en byggnad för årskurserna F-3. Inflytt i den kommer att ske till hösten 2023. Utöver det görs även vissa anpassningsåtgärder i befintliga byggnader och utemiljön förnyas och förbättras för eleverna.

Totalt ca 3400 kvm nybyggnad och ca 4500 kvm ombyggnad.

Strategias uppdrag består av projekt- och byggledning.

Tegeluddsvägen 100

Uppdragsgivare: Kungsleden

Projektinformation: Vid Gärdet/Värtahamnen i anslutning till Europas största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, ligger ett av Kungsledens mest spännande kluster som omfattar totalt närmare 90.000 kvm. Telgeluddsvägen 100 ingår i detta kluster och omfattar 26.600 kvm. Kungsleden vill skapa ett läge för en aktiv livsstil. Med en ljus inredning och generöst med grönska får man en bra miljö med energi och välmående till de som arbetar där. I området sitter många företag inom media och internationell handel, men också flera myndigheter.

Projektet startades i oktober 2018 och beräknas vara klart Q2 2021.

Strategias uppdrag är att projektleda ombyggnation av utemiljö, fasader, entréer och ljusgårdar, samt lokalanpassning av de ca 8300 kvm vakanta lokalerna för nya hyresgäster.

Hotell vid Bromma Blocks

Uppdragsgivare: NCC

Projektinformation: Intill Bromma Blocks bygger NCC en fastighet med hotell, kontor och handel. Fastigheten ligger mellan Bromma flygplats och tvärbanans bro över Ulvsundavägen. Projektet drivs som en samverkans entreprenad och fastigheten BREAM-klassificeras. Projektet omfattar totalt cirka 70 000 kvm.

Projektstart Q3 2018, inflyttning hösten 2021-2022.

Strategias uppdrag består av projekteringsledning för hotelldelen om ca 170 rum.

Hyresrättslägenheter Jakobsberg

Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter

Projektinformation: Mitt i Jakobsbergs centrum bygger Skandia Fastigheter 104 st lägenheter. Boendemöjligheterna i området förtätas genom att omvandla grå parkeringsplatser till nya bostadshus. Lägenheterna är mellan ett till fyra rum och kök, och nya garage under mark byggs platser för ett 60-tal personbilar. I enlighet med Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete kommer byggnaderna att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektstart Q3 2018, inflyttning hösten 2020.

Strategias uppdrag består av projekt- och byggledning.

Konceptförskola

Uppdragsgivare: SISAB

Projektinformation: I takt med att Stockholm växer har behovet av förskolor ökat. Därför har Sisab tagit fram en konceptförskola för att påskynda byggprocessens alla faser utan att kompromissa med kvalitet samt gestaltning.

Konceptförskolan finns i tre storlekar; fem, sex respektive åtta avdelningar.

NÅGRA AV VÅRA GENOMFÖRDA PROJEKT

Kontor i Hammarby Sjöstad

Uppdragsgivare: Fabege

Projektinformation: Fabege har gett oss uppdraget att projektleda byggandet av ett nytt kontor och en inspelningsstudio om ca 5 500 kvm i Hammarby Sjöstad, Hammarbyterrassen.

Byggstart i november 2017. Beräknas vara klart  sommaren 2019.

Accelerator

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Projektinformation: Strategia har under tiden 2017-20 haft uppdraget som projekt-, projektering- och byggledning samt KA för Accelerator som är en om- och tillbyggnad inom Campus Frescati. Uppdraget var från Program till färdiga lokaler. Entreprenaden var en generalentreprenad som omfattade en ombyggnad om 2200 kvm (merparten under mark) och en tillbyggnad ca 250 kvm (BTA) samt utvändigt markarbete om ca 750kvm.

Accelerator är en ny publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor som skall inrymmas i det gamla fysiklaboratoriet Manne Siegbahn på Frescati. Verksamheten riktar sig till allmänhet, studenter och forskare. Syftet är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor. Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med externa parter, däribland Magasin III, inom Stockholm universitets mastersprogram Curating Art. I de nya lokalerna inryms förutom utställningshallar även kontor och Café.

ANA 12 och 14 Alfred Nobels Allé

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Projektinformation: Ny- och ombyggnad av utbildningslokaler och kontor inom Campus Södertörn för hyresgästen Södertörns högskola. Lokalerna är väl anpassade för den specifika utbildning som ska bedrivas inom dessa lokaler. Det ingår även en mindre körgård utomhus. De nya lokalerna ligger längs Alfred Nobels Allé i Flemingsberg, Huddinge, och omfattar en ombyggnad av ANA 12 om 6.300 kvm samt en ny byggnad, ANA 14 om ca 6.700 kvm. Projektet påbörjades 2014 med programskede och stod klart augusti 2018.

Brf Fållan

Uppdragsgivare: HSB Bostad AB

Projektinformation: HSB Södertörn, Brf Fållan uppförde ett flerfamiljshus. Totalt lägenhetsbestånd är 54st fördelade på 2:or, 3:or och 4:or.

Utöver lägenheter rymmer fastigheterna även diverse förrådsutrymmen och gemensamhets lokaler, soprum, en tvättstuga samt trapphus och entréer. Yttre anläggning för belysning på fasad samt på kringliggande gång och cykelvägar, p-platser och carport.

Strategias uppdrag var projektledning och byggledning inklusive upphandling av delad entreprenad. Start juni 2013, inflytt september 2014.

Glashuset Slussen

Uppdragsgivare: Atrium Ljungberg

Projektinformation: Glashuset vid Slussen är en av Stockholms mest karaktäristiska byggnader och erbjuder stora, flexibla ytor för hyresgäster med moderna behov och arbetssätt. När DICE valde att lämna sina lokaler högst upp i huset blev lokalerna lediga för nya hyresgäster. Hyresgästanpassningar gjordes åt Tengbom som ritade helt nya lokaler för sitt eget nyttjande samt Ecster som etablerade sig på plan 4.

Hyresgästanpassningar av 4 våningar om totalt 8000 kvm.

Strategia hade rollen som projekt- och projekteringsledare. Entreprenadformen var utförandeentreprenad.

Kvarteret Borrsvängen

Uppdragsgivare: Heba Fastigheter AB

Projektinformation: Inom Kv Borrsvängen uppfördes två flerfamiljshus. Totalt lägenhetsbestånd är 57 st fördelade på 2:or, 3:or och 4:or.

Utöver lägenheter rymmer fastigheter även garage, diverse förrådsutrymmen och lokaler, soprum, två tvättstugor samt trapphus och entréer.

Yttre anläggning för belysning på fasad samt på kringliggande gång och cykelvägar ingick i arbetet.

Strategias uppdrag var projektledning och projekterings ledning inklusive upphandling av totalenprenad.

Parkeringshuset Skruven

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Projektinformation: Parkeringshuset Skruven är beläget på Campus Solna och färdigställdes 2016. Byggnaden är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor. Parkeringshuset rymmer 523 parkeringsplatser inomhus och 20 parkeringsplatser utomhus samt ett låst cykelrum. Parkeringshuset har en diameter av cirka 50 meter med fokus på design, säkerhet och trygghet. På fastigheten finns möjligheten att i framtiden bygga ett likadant parkeringshus.

Total bruttoarea: ca 15300 m2.

Strategias uppdrag var projektledning från ändring av detaljplan till färdigt parkeringshus. Projektet upphandlades som en totalentreprenad. Parkeringshuset är konstruerat av platsgjuten betong med en helglasad fasad.

Förskolan Tabulatorn

Uppdragsgivare: SISAB

Projektinformation: I takt med att Stockholm växer har behovet av förskolor ökat. Därför har Sisab tagit fram en konceptförskola för att påskynda byggprocessens alla faser utan att kompromissa med kvalitet samt gestaltning. Konceptförskolan finns i tre storlekar; fem, sex respektive åtta avdelningar.

Tabulatorn var den första förskolan inom Sisabs nya koncept för förskolor och är en förskola av storlek fem avdelningar. Förskolan är belägen i Råcksta i Vällingby.

Entreprenaden upphandlades som utförande-entreprenad med samverkan.

Strategia har bistått Sisab i projektets alla faser vilket innefattat uppdragen projekt-, projekterings- samt byggledning.

Förskolan Zinket

Uppdragsgivare: SISAB

Projektinformation: Förskolan Zinket var den andra förskolan inom Sisabs nya koncept för förskolor och uppfördes i storleken fem avdelningar. Förskolan är belägen i Grimsta Vällingby. Kraven avseende gestaltning och kvalitet har varit lika omfattande som vid uppförandet av Förskolan Tabulatorn.

Entreprenaden upphandlades som utförande-entreprenad med samverkan.

Strategia har bistått Sisab i projektets alla faser vilket innefattat uppdragen projekt-, projekterings- samt byggledning.

Förskolan Åkerbrodden

Uppdragsgivare: SISAB

Projektinformation: Förskolan Åkerbrodden var den tredje förskolan inom Sisabs nya koncept för förskolor varav den första av storleken åtta avdelningar. Förskolan är belägen i Hässelby Villastad. Kraven för Åkerbrodden avseende gestlagning och kvalitet har varit lika som för Förskolan Tabulatorn.

Entreprenaden upphandlades som utförande-entreprenad med samverkan.

Strategia har bistått Sisab i projektets alla faser vilket innefattat uppdragen projekt-, projekterings- samt byggledning.

Jakobsbergs bussterminal

Uppdragsgivare: AB Storstockholms Lokaltrafik

Projektinformation: Jakobsbergs gamla terminalbyggnad har ersatts med en ny bussterminal med dockningsfunktion samt ny entré till gångtunnel. Under projektet ändrades även Järfällavägens sträckning utmed den nya bussterminalen och provisoriska hållplatser byggdes.

Total bruttoarea: ca 3025 m²
Behandlad markarea: ca 18 500 m²

Projektet drevs som en samverkansentreprenad med Strategia i rollen som bitr projekt- och projekteringsledare 2009-2012.

Tensta gymnasium

Uppdragsgivare: SISAB

Projektinformation: Efter tidigare fuktskador och problem med inomhusmiljö har delar av Tensta Gymnasium Hus A renoverats. Vinter­trädgården som omger ett uppehållsrum och biblioteket är skolbyggnadens kärna och ger arkitektoniska upplevelser utöver det vanliga. Under projektets gång byttes utrymmets tresidiga taklanternin och yttertak ut. Den underliggande vinter­trädgården som avgett allergi­framkallande ämnen revs och en ny skulptur- och vinterträdgård återskapades. Skolan är klassificerad som blå på stadens kultur­historiska klassificeringskarta, vilket ställde höga krav på åter­ställandet. Strategia hade uppdraget som projekt- projekterings- och byggledare 2008-2009.

Bromma Handel

Uppdragsgivare: Fastighets AB Brostaden

Projektinformation: Industrifastigheten Betongblandaren 10 har byggts om till en unik handelsplats i två plan med ambitionen att tillskapa en attraktiv destinationshandel. Det kommersiella läget är mycket gynnsamt – väl synlig från Ulvsundavägen invid nya Bromma Center. Ombyggnaden gjordes utifrån byggnadens karaktär präglad av en industriell tradition. Fastigheten ägs och förvaltas av Fastighets AB Brostaden.

Byggnaden består av en total yta om 16.000 kvm i tre plan.

Strategia hade rollen som projekt- och projekteringsledare. Entreprenadformen var delad entreprenad.

Lugnets skola

Uppdragsgivare: SISAB

Projektinformation: På uppdrag av Stockholms stad har en ny kombinerad skola och förskola byggts i Hammarby Sjöstad. Den nya skolan om ca 6600kvm BTA är sammanbyggd med Vikströmska skolan på Lugnets Allé. För att möjliggöra ett flexibelt nyttjande mellan förskola och grundskola planerades ytorna utifrån ett enhetligt utförande. Byggnaden förlades med en större byggnadsvolym utmed Lugnets Allé och med en mindre volym i vinkel, åt sydost, in mot Sickla park.

Med målet att byggnationen skulle ha en hög miljöprofil möjlig att överföras till kommande skolverksamhet installerades solcells- och solfångaranläggning på taket. I denna samverkans­entreprenad hade Strategia uppdraget som projektledare 2009-2014.

Kv Härden, Previa

Uppdragsgivare: GE Real Estate

Projektinformation: För Previas räkning är fastigheten Kv Härden ombyggd till nytt huvudkontor och en ny mottagning för företagshälsovård till Previa. Ombyggnadsytan på ca 2000 kvm är fördelad på tre plan. Under ombyggnaden anpassades även entreplan för den nya verksamheten. Fastigheten ägs och förvaltas av GE Real Estate.

Strategia hade rollen som projekt- och projekteringsledare. Uppdraget utfördes som totalentreprenad 2009-2010.

Nytt kontor Kv Isafjord 1, Kista

Uppdragsgivare: NCC Construction AB

Projektinformation: NCC har på uppdrag av Klövern byggt ett kontor i Kista om ca 40.000 kvm. Byggnaden omfattar ett kontor om 10 våningar med två våningar p-däck under marknivå. Befintlig grannfastighet byggdes delvis om och bands ihop med den nya med en ny entrébyggnad.

Den nya byggnaden projekterades och är byggd för att klara en LEED certifiering nivå guld.

Total bruttoarea: ca 29 000 m² nybyggnad kontor ombyggnad 10 000 kvm ombyggnad.

NCC anlitade Strategia för projekteringsledning och projektet startade i junli 2010. Projektet upphandlades som en samverkansentreprenad.

Torsplan

Uppdragsgivare: NCC Construction AB

Projektinformation: Torsplan är den första fastigheten vid Norra Station i den nya stadsdelen Hagastaden. Fastigheten är placerad i korsningen Norra Stationsgatan och Solnavägen och innehåller kontor, handel och parkering. Fastigheten klassas som en Green-Building enligt det internationella klassificeringssystemet BREEAM, nivå Excellent.

Total bruttoarea: ca 35 000 m²

I projektet hade Strategia uppdraget som projekteringsledare.

Trygghetsboende, Sigtunahem, Märsta

Uppdragsgivare: AB Sigtunahem

Projektinformation: Renovering av 22 st lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Omfattande renovering och tillbyggnad av det tidigare äldreboendet till 70+ boende.

Om- och tillbyggd yta 2100 kvm. Strategia hade uppdraget som projekt- projekterings- och byggledare genom hela processen 2010-2012.

Ombyggnad Kv Sjöråen, Stockholm

Uppdragsgivare: Kv Sjöråen AB

Projektinformation: Kv Sjöråen AB ligger på Rådmansgatan 46 i Stockholm och ägs av privata investerare som omvandlat ett äldreboende till stilfullt korttidsboende med smart planlösning. Ombyggnaden omfattade 39 st lägenheter i tre våningar samt 9 st lägenheter som tillskapades på översta våningen.

Strategia hade i projektet ansvar för projekt-, projekterings- och byggledning. Projektet startade hösten 2010.

Luleå Energi, Nya Kontor

Uppdragsgivare: Luleå Energi AB

Projektinformation: Luleå Energis nya kontorsbyggnad i Luleå har byggts med grön profil. Kontoret innehåller ca 110 arbetsplatser med cellkontor och möjlighet till öppen planlösning. Det nya kontoret är ca 3500kvm BTA och bygger samman Luleå Energis befintliga lokaler i Porsödalen, Luleå.

En centralt placerad ljusgård i flera plan bidrar till att få bättre kontakt mellan de olika avdelningarna. Även varmgarage och carportar ingick i uppdraget. Byggnationen håller en hög miljöprofil med mål att nå Miljöbyggnad guld.

Strategias uppdrag från Luleå Energi var att projektleda byggnationen från idéskiss till inflyttning.

Landmärket

Uppdragsgivare: Byggnadsfirman Viktor Hanson

Projektinformation: Viktor Hanson har på uppdrag av Riksbyggen byggt 64 lägenheter i ett punkthus om 17 våningar. På översta planet inryms en gemensam takterrass. Entreprenaden drivs som en totalentreprenad i samverkan.

Den nya byggnaden projekterades och byggdes för att klara Miljöbyggnad Silver.

Total bruttoarea: ca 8500 m²

Viktor Hanson valde att anlita Strategia för projekteringsledning.