HELA ELLER DELAR AV PROJEKT

Inom Strategia hjälper vi våra kunder att driva projekt i alla dess skeden och i olika entreprenadformer. Vi kan åta oss hela projektorganisationen eller stötta dig med delar av den. Vi har med framgång drivit projekt inom partnering- och samverkansentreprenader. Vi arbetar med uppdrag från såväl kommunala som privata bygg- och fastighetsbolag. Vi har vårt säte i Stockholm och har främst uppdrag åt våra kunder inom Stockholms län.

 

Som en aktiv aktör på marknaden håller vi oss ständigt uppdaterade om förändringar i bygglagstiftningen. Alla på Strategia är diplomerade Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P och U). Vi har också ett stort nätverk av sakkunniga som stöd vid behov.

Strategias filosofi och metodik

Filosofi & metodik

Lika viktigt som vad vi gör är hur vi gör det. Läs mer om Strategias filosofi och metodik.

TJÄNSTER INOM BYGG-OCH FASTIGHET

>> Projektledning

Projektledning omfattar att delta i olika team, från tidiga skeden, program och projektering, till genomförande i olika typer av entreprenad- och ersättningsformer.

 

Arbetet omfattar även information, uppföljning, kalkyl, planering, uppföljning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, myndighetskontakter, riskanalyser, dokumentation, upphandlingar av konsulter och entreprenörer, projektavslut och överlämnandet till drift och förvaltning.

>> Projekteringsledning

Ledning av arbetet under projekteringen anser vi vara en av de viktigaste skedena i ett projekt, då man bäst kan styra projektet mot rätt kostnad, tid och kvalitet. Ledning av projektörer och god kunskap om ekonomi, tekniska lösningar, produktionsvänlighet och arbetsmiljö, borgar för rätt projektering.

 

Projekteringsledaren ansvarar för att rätt handlingar arbetas fram, genom program-, system- som bygghandlingsskedet och är anpassade efter entreprenadform och ersättningsform.

>> Byggledning

Byggledning omfattar projektstyrning i produktionsskedet. Huvuduppgiften är att bevaka beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadkontrakt.

 

Här krävs det goda kunskaper om kommunikation, upphandling, produktion, riskhantering, tid, ekonomi och arbetsmiljö för ett lyckat resultat.

>> Installationsledning

Installationsledaren har en övergripande roll när det gäller installationer. En installationsledare från Strategia har kontakt med beställare och entreprenörer och är ute på plats i projekten den tid som behövs.

 

Vi hjälper dig gärna både i tidiga skeden i projekten och under produktion.

>> Produktionsledning

Produktionsledning omfattar styrning av byggarbeten och installationer fram till besiktningar i nära samarbete med byggledaren.

 

Framför allt arbetar produktionsledaren med löpande kontroll av produktion, riskhantering, tidsplanering, ekonomi och arbetsmiljö.

>> Certifierad kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

 

Strategia erbjuder certifierade kontrollansvariga enl PBL.

BAS P OCH U

Att säkerställa god arbetsmiljö och säkerhet är oerhört viktigt för oss alla som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen.

 

Vi håller oss ständigt uppdaterade om förändringar i bygglagstiftningen. Som exempel kan nämnas att alla på Strategia är diplomerade Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P och U). Vi har även ett stort nätverk av sakkunniga som stöd vid behov.

Strategias tjänster: Kontrollansvariga PBL